Privacy Statement.

Vollebregt-Barten Onroerende Zaken en VB Wonen (hierna: Vollebregt-Barten) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vollebregt-Barten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vollebregt-Barten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) cliënten en geïnteresseerde
Persoonsgegevens van (potentiële) klanten of leveranciers worden door Vollebregt-Barten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten ;
 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Overeengekomen afspraken te beschrijven in een overeenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het verstrekken van gerichte informatie;
 • De overeengekomen opdracht;
 • Het identificeren van personen t.b.v. het opstellen overeenkomsten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vollebregt-Barten de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

Indien noodzakelijk voor het opstellen van een overeenkomst tevens:

 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Burgelijke staat;
 • Een kopie van een ID-bewijs, waarbij bijzondere persoonsgegevens (BSN-nummer en foto) zijn afgedekt;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Vollebregt-Barten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) in:

 • Het digitale- en papieren objectarchief tot in den einde;
 • In ons relatiebeheersysteem tot er wijzigingen worden doorgegeven en/of verwijdering wordt verzocht door de betreffende persoon.

Verwerking van persoonsgegevens van Derden
Persoonsgegevens van derden (stakeholder-/lobbycontacten (gemeenten provincies, etc.), accountants, advocaten, bankmedewerkers, zakelijke adviseur / dienstverleners, leveranciers, collega makelaars, notarissen, projectontwikkelaars) worden door Vollebregt-Barten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn of afkomstig uit mail contact;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vollebregt-Barten de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Zakelijk adres;
 • Zakelijk telefoonnummer;
 • Zakelijk e-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Vollebregt-Barten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) in:

 • Het digitale- en papieren objectarchief, waarbij een derden bij betrokken is geweest tot in den einde;
 • In ons relatiebeheersysteem tot er wijzigingen worden doorgegeven en/of verwijdering wordt verzocht door de betreffende persoon.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Vollebregt-Barten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vollebregt-Barten de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Vollebregt-Barten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) in:

 • De “gewone” persoonsgegevens in de digitale- en papieren personeelsarchief tot in den einde, tenzij tot verwijdering door de betreffende persoon wordt verzocht.
 • De “bijzondere” persoonsgegevens (salarisgegevens, kopie ID, BSN-nummer) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • De uitvoering van koopcontracten van registergoederen (Notarissen);
 • De uitvoering van pacht- / huurcontracten van registergoederen (Grondkamer en collega makelaars);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie (Flynth Accountantkantoor);
 • Human Resource Management (Lisette van Nieuwstraten)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Verstrekking van persoonsgegevens aan notarissen, de grondkamer en collega makelaars t.b.v. de uitvoering koop-, huur- en/of pachtcontracten van registergoederen valt onder de uitzondering van bovenstaande regel, aangezien deze partijen deze persoonsgegevens nodig hebben t.b.v. de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast zullen partijen betrokken bij een overeenkomst elkaars persoonsgegevens onder ogen zien en in bezit krijgen.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Vollebregt-Barten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Vollebregt-Barten van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Vollebregt-Barten en VB Wonen
Poeldijksepad 5
2675 CL Honselersdijk

info@volbar.nl
info@vbwonen.nl

0174-631131
0174-555550